Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Pamiątkowie
ul. Szkolna 13
64-514 Pamiątkowo
tel/fax: 61 29 144 09
e-mail: sekretariat@sppamiatkowo.pl


Projekt Językowy Curiosity didn’t kill the cat!
O roli i znaczeniu ciekawości w uczeniu się języka angielskiego.

O projekcie

Koordynator projektu: Monika Michalak, nauczycielka języka angielskiego
Nauczyciele wspomagający działania projektowe oraz partnerzy projektu:
Małgorzata Beger-Gołąb, nauczycielka języka angielskiego
Joanna Piętka, nauczycielka języka polskiego
Agata Licenowicz, nauczycielka matematyki
Natasha Janzen-Ulbricht, badaczka i doktorantka Wolnego Uniwersytetu w Berlinie
Studenci lingwistyki stosowanej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu pod opieką p. prof. UAM dr hab. Danuty Wiśniewskiej
CEL DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

Wiele czynników (barier) wpływa na efekty kształcenia językowego wśród uczniów szkół podstawowych zamieszkujących tereny wiejskie. Wobec potrzeby wyrównywania szans wśród młodzieży, a w rezultacie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu celem projektu było:
1. Określenie znaczenia oraz roli ciekawości sytuacyjnej i zainteresowania w procesie (glotto)dydaktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów w pierwszej fazie dorastania zamieszkujących tereny wiejskie.
2. Promowanie wśród nastoletnich uczniów szkoły podstawowej z terenów wiejskich idei równości i spójności społecznej za pośrednictwem:
a) kształtowania i rozwijania postaw otwartości na różnorodność kulturową (aktywny udział w językowym projekcie teatralnym; odkrywanie potencjału językowego i kulturowego środowiska lokalnego),
b) budzenie zainteresowania nauką języka angielskiego poprzez wykorzystanie ciekawych technik i form pracy z uczniem (gesty kodowane, ruch sceniczny, lekcje terenowe),
c) rozwijanie autonomii (stwarzanie możliwości do współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, pozostawianie przestrzeni do samodzielnego i kreatywnego działania, promowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz efekty pracy zespołu),
d) rozwijanie krytycznego myślenia, zwłaszcza myślenia pytajnego.
2. Kształtowanie autonomii nauczycieli poprzez ich do aktywny udział w projekcie.
UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt skierowany był do młodzieży w pierwszej fazie dorastania, tj. do uczniów klas 5 i 6 SP w Pamiątkowie zamieszkujących okoliczne tereny wiejskie. Ostatecznie w projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie klas 5 (dwa oddziały) i klas 6 (dwa oddziały) – w sumie 50 uczniów, w tym 28 dziewcząt i 22 chłopców.
REALIZACJA

Projekt językowy rozpoczął się we wrześniu 2017 r. i trwał do maja 2019 r., a jego realizacja odbywała się na kilku etapach. Opracowanie materiałów oraz szczegółowa analiza efektów projektu zostały przedstawione w formie rozprawy doktorskiej napisanej przez koordynatorkę M. Michalak, (publiczna obrona odbyła się w marcu 2021 r.).

Etapy projektu:
Kilkudniowy projekt teatralny Bears in the Night (we współpracy z badaczką Wolnego Uniwersytetu w Berlinie)

Działania uczniów i nauczycieli skupiały się wokół nieskomplikowanego scenariusza przedstawienia (adaptacji bajki dla dzieci Bears in the Night autorstwa Berenstain’ów), który został dostosowany do poziomu ich znajomości języka angielskiego.
Zadaniem uczniów podczas czterech kolejnych dni projektu było zapamiętanie całego tekstu scenariusza, przy czym nauka miała miejsce w 2 grupach – część uczniów zapamiętywała tekst metodą gestów kodowanych, a część – metodą ruchu scenicznego. Ostatniego dnia grupy zostały połączone w jedną, a następnie podzielone na dwa zespoły artystyczne.

Dodatkowe informacje:
1 grudnia 2017 uczniowie klasy piątej i klas szóstych wystąpili w przedstawieniu Bears in the night. Należy dodać, że przedstawienie odbyło się w języku angielskim, a uczniowie mieli swój udział w wykonaniu dekoracji i rekwizytów. Występ był bezpośrednim efektem badania naukowego z zakresu dydaktyki języków obcych. Badanie zaprojektowano we współpracy z Instytutem Dydaktyki Języka Angielskiego Wolnego Uniwersytetu w Berlinie oraz Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przeprowadzone zostało przez nauczycielki języka angielskiego naszej szkoły (p. M. Beger-Gołąb, p. M. Michalak) oraz doktorantkę Wolnego Uniwersytetu w Berlinie - p. N. Janzen Ulbricht. Dzięki udziałowi w opisanym powyżej badaniu uczniowie mieli możliwość przyswajania języka angielskiego nowatorską metodą opartą na gestach, prowadzenia rozmów w języku angielskim z osobą anglojęzyczną /p. N. Janzen Ulbricht/ oraz zaprezentowania zdobytych umiejętności w formie przedstawienia.
Fotorelacja z projektu teatralnego TUTAJ

Kilka wypowiedzi uczniów na temat udziału w przedstawieniu Bears in the Night TUTAJ.

Uczniowie samodzielnie przygotowali stroje oraz scenografię, a także wystąpili przed społecznością szkolną oraz lokalną.
Fotorelacja z przedstawienia TUTAJ

Projekt terenowy z wykorzystaniem potencjału krajobrazu językowego (we współpracy ze studentami II roku lingwistyki stosowanej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Zadanie właściwe zostało poprzedzone warsztatami w szkole, które miały na celu przybliżyć uczniom zagadnienie krajobrazu językowego oraz kilkudniową praktyczną nauką interpretowania znaków w przestrzeni publicznej. Zajęcia w terenie odbyły się w wyznaczonej części Poznania (wyjazd uczniów pod opieką nauczycieli). Uczniowie pracowali w zespołach zadaniowych zasilonych o studentów, a ich zadanie polegało na identyfikowaniu oraz interpretowaniu elementów przestrzeni publicznej wybranych ulic (znaki musiały zawierać elementy języka angielskiego), tworzeniu ich planów (plakaty) oraz grupowej prezentacji z uwzględnieniem znaczenia i funkcji wyselekcjonowanych z przestrzeni znaków.

Dodatkowe informacje:
5 maja 2018 Discovering linguistic landscape of Poznań /odkrywanie krajobrazu językowego Poznania/. Nietypowe zajęcia z języka angielskiego dla klasy piątej i klas szóstych odbyły się w terenie /w centrum Poznania/ oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia przeprowadzone zostały przy udziale i pomocy studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i mieli za zadanie wyszukać w otoczeniu elementy krajobrazu językowego, a w dalszej, warsztatowej części nanieść wyszukane elementy na wykonane przez siebie fragmenty mapy miasta. Należy dodać, że te nietypowe zajęcia były zwieńczeniem kilku tygodni przygotowań, podczas których uczniowie skrzętnie starali się odnotować, jakie elementy języka angielskiego można znaleźć w pobliżu miejsca zamieszkania. Warsztaty zostały zorganizowane przez panią Monikę Michalak. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali wychowawcy. Wyjazd był bezpłatny dla uczniów dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców SP w Pamiątkowie.
Fotorelacja z zajęć TUTAJ

Lekcje w oparciu o tekst z właściwościami budzącymi ciekawość sytuacyjną

Zadaniem uczniów było zapoznanie się z dwoma tekstami w języku angielskim. Opowiadanie o duchach Children from the Forest odznaczało się̨ właściwościamia, które budzą ciekawość, podczas gdy tekst o tematyce wakacyjnej Holiday Friends był neutralny i nie trzymał w napięciu. Uczniowie słuchali/ czytali kolejne fragmenty tekstów, po czym stawiali pytania, na które chcieliby poznać odpowiedź (co do dalszych wydarzeń). Liczba i rodzaje zadanych przez uczniów pytań pozwoliły ustalić, które właściwości tekstu w języku obcym budzą ciekawość sytuacyjną uczniów.
Teksty wykorzystane podczas lekcji TUTAJ.
Upowszechnienie rezultatów
TUTAJ
Copyright © Zespół Szkół w Pamiątkowie
Zespół Szkół w Pamiątkowie, ul. Szkolna 13, 64-514 Pamiątkowo
tel./fax: 61 29 14 409 | e-mail: sppamiatkowo@wp.pl